Zastávkový označník

Červený označník je základním prvkem zastávky PID. Nevyznačuje jen místo zastavení vozidla, ale upozorňuje na přítomnost systému PID, slouží jako výrazný orientační prvek v území a zároveň nese všechny potřebné informace o zastávce a linkách PID.

Nový vzor označníku PID

Ke kvalitní zastávce patří označník, který je funkční, výrazný i elegantní, a zároveň cestujícímu poskytuje všechny potřebné informace. Kromě jízdních řádů se jedná zejména o informace o odjezdech spojů či mimořádnostech v reálném čase, informace o tarifu a výlukách či mapy okolí zastávky s vyznačenými hlavními cíli.

 

Protože současný vzor označníku PID již přestává splňovat požadavky na design i vybavení, rozhodly se organizace ROPID a IDSK označník po designové i funkční stránce inovovat a představit nový vzor označníku PID.

Podoba označníku

Nový vzor označníku vychází z tradiční podoby označníku PID, nicméně je  vizuálně modernější a „čistější“, počítá s využitím kvalitnějších materiálů a především je připraven na aplikaci nových technologických prvků, například zobrazovacích zařízení zobrazujících odjezdy spojů veřejné dopravy v reálném čase, prvků pro nevidomé a slabozraké, či umístění solárního panelu za účelem pokrytí části označníkem spotřebované elektrické energie obnovitelnými zdroji.

Součástí aplikace nového vzoru označníku bude sjednocení symboliky jednotlivých druhů dopravy v rámci systému PID a inovovaná grafika označení linek, nástupišť a přestupních vazeb včetně možnosti umístění dalších informací, které dnes na zastávkách chybí.

Nový vzor označníku byl schválen Řídící radou společného IDS Prahy a Středočeského kraje 19. března 2018 jako závazný jednotný vzor označníku PID. Na tento projekt naváže proces sjednocení, resp. změny kompetencí ve správě zastávek na území Prahy i Středočeského kraje ve vazbě na novou legislativu s cílem co nejrychlejší implementace nového standardu  Dalším návazným projektem je Jednotný informační systém hl. m. Prahy, neboli komplexní řešení informačních systémů a navigace v rámci veřejného prostoru.

Současné základní vzory označníků PID

Projekt osazení nových označníků ve Středočeském kraji

Středočeský kraj v současné době připravuje projekt spolufinancovaný z Evropského fondu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Modernizace zastávkového informačního systému Středočeského kraje“. Předmětem tohoto projektu je vybavení zastávek a nádraží autobusové dopravy moderními informačními panely, které budou reflektovat nový vzor označníku PID.

Tyto nové označníky budou osazeny na vybraných zastávkách na území Pražské metropolitní oblasti a všechny budou, mimo jiné, disponovat nízkoenergetickým informačním panelem zobrazujícím aktuální informace o odjezdech spojů veřejné hromadné dopravy a také prvky pro nevidomé a slabozraké. Energetickou spotřebu tohoto označníku budou pokrývat integrované baterie dobíjené fotovoltaickým panelem.

Současný vzor označníku

Zastávkový označník je z hlediska zákona dopravní značkou a jeho vzhled a umístění tak do značné míry předepisuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a také technická norma ČSN 73 6425-1.

Dnešní podoba zastávkového označníku se v různě modernizovaných podobách používá již od 80. let minulého století. Standardní zastávkový označník PID se dnes skládá ze dvou základních částí umístěných na nosné konstrukci. Horní část tvoří hlava označníku, tvořená samotnou dopravní značkou IJ4a se symbolem dopravního prostředku, název zastávky a informace o zastávce (charakter, tarifní pásmo) a zastavujících linkách (číslo, příp. směr).

 Spodní část tvoří informační prostor, který obsahuje jízdní řády zastavujících linek, informace o tarifu a případné další dopravní informace. Stále častěji bývají do konstrukce označníku integrovány další prvky, nejčastěji se mezi ně řadí elektronické odjezdové panely zobrazující mj. informace o aktuálním zpoždění spojů.

 V rámci systému Pražské integrované dopravy máme aktuálně více než 4300 zastávkových označníků v Praze a dalších více než 3200 v přilehlé části Středočeského kraje. Označníky zpravidla spravují jednotliví dopravci či obce, na jejichž území se zastávka nachází. Správcem nejvyššího počtu zastávek je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Podoba zastávkového označníku z počátku 90. let (zastávka Ořech). FOTO: JUDr. Jan Čech

Historie

V počátcích provozu veřejné dopravy byla místa zastavení označována různými tabulkami, reklamními nápisy či ozdobnými pouličními lucernami. Někde vyznačovala místo zastavení jen čekárna, mnohde však nebyla ani ta. První zastávkové označníky se začaly objevovat v padesátých letech minulého století, od sedmdesátých let je pak podoba označení zastávky předepsána technickými normami a pravidly silničního provozu.