Autorský tým

VEDOUCÍ PROJEKTU:

Ing. Vojtěch Novotný

PRACOVNÍ SKUPINA:

Ing. Vojtěch Novotný [ROPID, ČVUT FD]
Ing. Filip Drápal [ROPID]

Ing. Aleš Bitter [ROPID]
Ing. Arch. Kateřina Frejlachová [IPR Praha]
doc. Ing. arch. Karel Hájek Ph.D. [kARek architektonický ateliér, ČVUT FSv]
Ing. Arch. Jan Harciník [IPR Praha]
Ing. Tomáš Javořík [ČVUT FD]
Ing. Ondřej Kotrc [ROPID]
Bc. Čeněk Maléř [ROPID]
Ing. Lukáš Tittl [IPR Praha]
Ing. Tomáš Vršitý [ROPID]

Michala Bartuňková
Ing. Tomáš Javořík
Ing. Aleš Bitter
Ing. Ondřej Kotrc
Ing. Vojtěch Novotný
doc. Ing. arch. Karel Hájek Ph.D.
Ing. Lukáš Tittl
Ing. Filip Drápal
Bc. Čeněk Maléř
Tramvaj typu 14T

ORGANIZACE PODÍLEJÍCÍ SE NA VZNIKU DOKUMENTU

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

ROPID je příspěvková organizace hl. n. Prahy, jejímž úkolem je zajišťovat chod integrovaného systému hromadné dopravy osob Pražská integrovaná doprava (PID) a tento systém rozvíjet. PID je společný integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje. ROPID má úlohu organizační a kontrolní. Ze své práce se odpovídá orgánům samosprávy a státní správy, které jej zabezpečením dopravy pověřily.

Mezi hlavní kompetence ROPID patří jak záležitosti spojené s běžným provozem systému PID jako je tvorba dopravních opatření, jízdních řádů a podobně, uzavírání smluv k zajištění provozu PID s objednateli i dopravci, tak úkoly spojené s rozvojem systému PID, stanovování a sledování kvality systému PID, rozvoj informačních systémů pro cestující a další.

INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hl. m. Praha. Je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města a spolupracuje na významných rozhodnutích v těchto oblastech. Institut zpracovává a koordinuje dokumenty v oblasti strategického a územního plánování a rozvoje, veřejného prostoru a dokumenty dopravní, technické, krajinné a ekonomické infrastruktury.

Institut plánování a rozvoje získává, spravuje a aktualizuje prostorové informace důležité pro rozvoj města (zejména Územně analytické podklady hl. m. Prahy). Tato data jsou klíčovým podkladem pro vznik většiny výše uvedených dokumentů. IPR Praha spravuje web www.geoportalpraha.cz, kde je množství veřejně přístupných map Prahy. Institut zastupuje hl. m. Prahu jako účastníka řízení ve věcech územního plánování.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ, ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ

Ústav dopravních systémů Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze je akademickým pracovištěm tematicky zaměřeným na infrastrukturu kolejové a silniční dopravy a provoz na nich, problematiku systémů veřejné dopravy, řešení inteligentních dopravních systémů i témata spojená se vztahem mezi dopravními systémy a životním prostředím.

Ústav dopravních systémů zajišťuje výuku odborných předmětů v uvedené tematické oblasti, provádí vědeckovýzkumnou činnost a pro veřejné i soukromé subjekty provádí dopravní průzkumy, vypracovává odborné posudky či studie.

Další organizace, které se na vzniku dokumentu podílely svými připomínkami:

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.

Technická správa komunikací, a. s.

Magistrát hlavního města Prahy

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Pražská organizace vozíčkářů z. s.

Spojená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky z. s.

Středočeský kraj

Ředitelství silnici a dálnic ČR

Grafika

Chtěli jsme, aby vznikem Standardu zastávek PID nepřišla na svět další „suchá“ technicistní norma. Chtěli jsme, aby vznikl dokument, který sám o sobě zaujme široké spektrum lidí z různých oborů a který bude srozumitelný a čitelný pro všechny, a aby i díky tomu se začalo o problematice více hovořit. Bylo jasné, že Standardu musíme dát atraktivní vizuální podobu, jež umožní složité technické záležitosti představit „hravě“ a pokud možno srozumitelně. Grafickou podobu má na svědomí Michala Bartuňková a připojuje k ní pár svých slov:

„ Grafická podoba Standardu zastávek PID si před finálním odhalením prošla dlouhým vývojem. Vznikala za kompromisů a především na základě komunikace mezi mnou a pracovní skupinou a přesto, že se na obou stranách místy objevovaly pochybnosti o správném vzezření jednotlivých ilustrací či jiných grafických prvků, jsem se vší pokorou pyšná na to, jak dnes celý dokument působí a jak jeho grafická stránka dopadla.

Domnívám se, že Standard zastávek PID může být velkou inspirací nejen pro odbornou veřejnost, ale zároveň také prvním krokem k lepšímu designu všech grafických projevů, které se do budoucna budou na dopravní půdě zpracovávat.

Díky tomuto projektu, jsem mohla být nejen součástí skvělého týmu, ale především svědkem radosti z ilustrací a ostatního grafického designu, který má velkou moc především díky efektnímu a efektivnímu zhmotnění rodících se myšlenek. Bylo mi ctí spolupracovat se všemi členy pracovní skupiny a mile ráda jsem vám předala všechny znalosti, pocity, nápady a řešení alespoň tak, jak já nejlépe umím.

Ilustrace a další grafika tvořená mou rozklepanou rukou nabraly hravého vzhledu, a to především díky mé utkvělé představě, že každý, kdo má rád městskou hromadnou dopravu, vlaky, autobusy a další, zůstává ve skrytu duše stále z části dítětem. Přála bych si, aby Vás Standard zastávek PID především bavil, abyste z něho načerpali nové znalosti, dobrý pocit a radost, která byla hlavní ingrediencí při jeho tvorbě.